Menu
Warsztaty ONI #2

Warsztaty ONI #2

Działania realizowane w projekcie

I. Warsztaty podnoszenia kompetencji społecznych

1. Warsztaty z plastykoterapii (1 warsztat)

Warsztaty mają na celu  poszerzyć wiedzę i umiejętności w tej dziecinie. Skierowane są do opiekunów, rodziców, terapeutów zajęciowych, pracowników socjalnych oraz nauczycieli. Plastykoterapia wspomaga proces terapeutyczny, jak również rozwój osobisty. Terapia za pomocą sztuk plastycznych pomaga w odkrywaniu swoich uzdolnień oraz rozwija zainteresowania i predyspozycje.

2. Warsztaty choreograficzne (1 warsztat)

Warsztaty mają na celu  poszerzyć wiedzę i umiejętności w tej dziecinie. Skierowane są do opiekunów, rodziców, terapeutów zajęciowych, pracowników socjalnych oraz nauczycieli. Warsztaty będą realizowane poprzez różnorodne środki artystyczne takie jak: taniec, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, improwizacje ruchowe do wybranej muzyki. Głównym ich celem jest  psychoterapeutyczne wykorzystanie ruchu w procesie zwiększania sprawności fizycznej i psychicznej człowieka.

3. Warsztaty podnoszenia kompetencji społecznych (4 warsztaty)
- Radzenie sobie ze stresem
- Udzielanie wsparcia w sytuacjach kryzysowych osób niepełnosprawnych
- Budowanie pozytywnych relacji niepełnosprawny - rodzic
- Podejmowanie aktywności zawodowych przez osoby niepełnosprawne

4. Warsztaty z myślenia wizualnego w terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie (1 warsztat)

Warsztaty mają na celu nabycie umiejętności skutecznej komunikacji z osobą niepełnosprawną za pomocą obrazów i haseł, poznanie kluczowych zasad komunikacji wizualnej, dowiedzenie się, jak zrobić by odbiorcy zapamiętali najważniejsze informacje, jak zwizualizować procesy, schematy, emocje i wiele więcej.

II. Integracyjne szkolenia społeczno - zawodowe

1. Warsztaty kulinarne (3 warsztaty)

Celem tych warsztatów jest wzrost wiary rodziców/opiekunów w wykorzystanie potencjału osób niepełnosprawnych i nie wyręczania ich w podstawowych obowiązkach domowych. Umiejętności zdobyte w ten sposób wpłyną pozytywnie na polepszenie  codziennej egzystencji osób niepełnosprawnych. Podczas zajęć osoby niepełnosprawne i członkowie ich rodzin nabywać będą umiejętności wspólnego przygotowywania potraw a także włączania osób niepełnosprawnych w obowiązki domowe.

2. Warsztaty rozwojowe (3 warsztaty)

Zajęcia będą polegały na wspólnej pracy rodzic - niepełnosprawny i opierały się na pracy metodami aktywnymi które doprowadzą do świadomego rozpoznawania możliwości i emocji drugiej osoby, kierowania się swoimi emocjami. Będą także zwiększały aktywność i niezależność niepełnosprawnych w oczach rodziców. Dzięki temu zostanie podkreślona dorosłość uczestników i sprawczość z niej wynikająca, która pozwoli na uzyskanie większej niezależności i samodzielności w różnych działaniach artystycznych. Warsztaty te pozwolą na samodzielne działanie osób niepełnosprawnych i rodziców, doświadczaniem niepowodzeń i radzenia sobie z nimi.

3. Warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej (3 warsztaty)

Zorganizowanie warsztatów z pierwszej pomocy przedmedycznej jest odpowiedzią na niską świadomość społeczną a w szczególności osób niepełnosprawnych wobec problemu ratownictwa i pierwszej pomocy. Wydarzenia dnia codziennego utwierdzają w przekonaniu iż niezbędna jest nauka udzielania pomocy w nagłych wypadkach oraz propagowani prawidłowych zasad niesienia pomocy poszkodowanym w wypadkach, czy nagłych zachorowaniach. Osoby niepełnosprawne także powinny posiadać umiejętności praktyczne w tym zakresie, które mogą wykorzystać w życiu codziennym. Osoby niepełnosprawne wraz ze swoimi rodzicami/opiekunami będą się uczyły teorii oraz praktyki w zakresie pomocy przedmedycznej.

4. Warsztaty ceramiczne (3 warsztaty)

Warsztaty będą miały na celu zapoznanie się z technikami charakterystycznymi dla ceramiki, kształtowania podstawowych umiejętności w tej dziedzinie. Dzięki tym zajęciom osoby niepełnosprawne zrealizują potrzebę pożytecznego i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego a także nabycie kompetencji zawodowych, które mogą się przydać w życiu zawodowym. Rodzice/opiekunowie podczas wspólnych zajęć będą mieli możliwość poznać potencjał swoich dzieci i współuczestniczyć w procesie twórczym. Poprzez atrakcyjne zajęcia osoby niepełnosprawne chętniej i szybciej zdobywają nowe umiejętności, są bardziej zmotywowane do działania, wzrasta poczucie wiary we własne siły a kompetencje te są niezbędne do podjęcia pracy w przyszłości.

5. Wizyty studyjne (3 wizyty)

Wizyty studyjne zorganizowane zostaną w Spółdzielni Socjalnej „Równe Szanse” w Gajewie dla rodziców/opiekunów i osób bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Podczas wizyt zastaną przedstawione dobre praktyki związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych intelektualnie. Wizyta prowadzona będzie przez osoby które współtworzyły Spółdzielnie będąc członkami grupy inicjatywnej. Spotkania te będą miały na celu przedstawienie jak wygląda proces zatrudniania osób niepełnosprawnych intelektualnie.

III. Wykłady dla wolontariuszy (4 wykłady)

Wykłady przeznaczone są dla 15 wolontariuszy działających przy szkolnym Kole Caritas w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie i 15 wolontariuszy działających w Lokalnym Centrum Wolontariatu w Trzciance. Podczas wykładów wolontariusze będą poszerzać swoja wiedzę na temat niepełnosprawności oraz zdobywać nowa wiedzę na jakże szeroki temat jakim jest problem niepełnosprawności w rodzinie. Celem tych wykładów jest przełożenie teorii na praktykę związane z pomocą i wsparciem którym będą mogli otaczać rodziny które bardzo tego wsparcia potrzebują.

IV. Przeprowadzenie webinariów (4 webinaria)

Stworzenie możliwości skorzystania przez ok. 100 osób z webinarów z zakresu: aktów prawnych związanych z niepełnosprawnością, osoba niepełnosprawna oczami zawodowca, specjalisty i komunikacji alternatywnej oraz myślenia wizualnego w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Powrót na górę