Menu
Warsztaty #1

Warsztaty #1

Działania realizowane w projekcie

I. Warsztaty podnoszenia kompetencji społecznych

1. Warsztaty z plastykoterapii (2 warsztat)

Warsztaty mają na celu  poszerzyć wiedzę i umiejętności w tej dziecinie. Skierowane są do opiekunów, rodziców, terapeutów zajęciowych, pracowników socjalnych oraz nauczycieli. Plastykoterapia wspomaga proces terapeutyczny, jak również rozwój osobisty. Terapia za pomocą sztuk plastycznych pomaga w odkrywaniu swoich uzdolnień oraz rozwija zainteresowania i predyspozycje.

2. Warsztaty choreograficzne (2 warsztat)

Warsztaty mają na celu  poszerzyć wiedzę i umiejętności w tej dziecinie. Skierowane są do opiekunów, rodziców, terapeutów zajęciowych, pracowników socjalnych oraz nauczycieli. Warsztaty będą realizowane poprzez różnorodne środki artystyczne takie jak: taniec, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, improwizacje ruchowe do wybranej muzyki. Głównym ich celem jest  psychoterapeutyczne wykorzystanie ruchu w procesie zwiększania sprawności fizycznej i psychicznej człowieka.

3. Warsztaty podnoszenia kompetencji społecznych (6 warsztatów )
- Radzenie sobie ze stresem
- Rozwiązywanie konfliktów rodzinnych
- Udzielanie wsparcia w sytuacjach kryzysowych osób niepełnosprawnych
- Budowanie pozytywnych relacji niepełnosprawny - rodzic
- Podejmowanie aktywności zawodowych przez osoby niepełnosprawne
- Pierwsza pomoc przedmedyczna

II. Integracyjne szkolenia społeczno - zawodowe

1. Warsztaty kulinarne (3 warsztaty)

Celem tych warsztatów jest wzrost wiary rodziców/opiekunów w wykorzystanie potencjału osób niepełnosprawnych i nie wyręczania ich w podstawowych obowiązkach domowych. Umiejętności zdobyte w ten sposób wpłyną pozytywnie na polepszenie  codziennej egzystencji osób niepełnosprawnych. Podczas zajęć osoby niepełnosprawne i członkowie ich rodzin nabywać będą umiejętności wspólnego przygotowywania potraw a także włączania osób niepełnosprawnych w obowiązki domowe.

2. Warsztaty rozwojowe (3 warsztaty)

Zajęcia będą polegały na wspólnej pracy rodzic – niepełnosprawny i opierały się na pracy metodami aktywnymi które doprowadzą do świadomego rozpoznawania możliwości i emocji drugiej osoby, kierowania się swoimi emocjami. Będą także zwiększały aktywność i niezależność niepełnosprawnych w oczach rodziców. Dzięki temu zostanie podkreślona dorosłość uczestników i sprawczość z niej wynikająca, która pozwoli na uzyskanie większej niezależności i samodzielności w różnych działaniach artystycznych. Warsztaty te pozwolą na samodzielne działanie osób niepełnosprawnych i rodziców, doświadczaniem niepowodzeń i radzenia sobie z nimi.

3. Wizyty studyjne (3 wizyty)

Wizyty studyjne zorganizowane zostaną w Spółdzielni Socjalnej „Równe Szanse” w Gajewie dla rodziców/opiekunów i osób bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Podczas wizyt zastaną przedstawione dobre praktyki związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych intelektualnie. Wizyta prowadzona będzie przez osoby które współtworzyły Spółdzielnie będąc członkami grupy inicjatywnej. Spotkania te będą miały na celu przedstawienie jak wygląda proces zatrudniania osób niepełnosprawnych intelektualnie.

III. Wykłady dla wolontariuszy (4 wykłady)

Wykłady przeznaczone są dla 15 wolontariuszy działających przy szkolnym Kole Caritas w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie i 15 wolontariuszy działających w Lokalnym Centrum Wolontariatu w Trzciance. Podczas wykładów wolontariusze będą poszerzać swoja wiedzę na temat niepełnosprawności oraz zdobywać nowa wiedzę na jakże szeroki temat jakim jest problem niepełnosprawności w rodzinie. Celem tych wykładów jest przełożenie teorii na praktykę związane z pomocą i wsparciem którym będą mogli otaczać rodziny które bardzo tego wsparcia potrzebują.

Informacje o naborze na warsztaty publikowane są w kategorii PROJEKTOWO.

Powrót na górę