Menu
Projekt Akademia ONI #1

Projekt Akademia ONI #1

Projekt: Akademia „ONI” - wsparcie otoczenia Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.

Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Akademia ONI realizowana jest w partnerstwie: Fundacja Marchewkowe Pole, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie Empatia.

Fundacja Marchewkowe Pole

Celem Fundacji jest organizowanie, prowadzenie i propagowanie działań terapeutycznych, aktywizujących i pomocowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w sferze, kultury, edukacji i zdrowia.

Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez:

 • propagowanie i upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego trybu życia,
 • stworzenie placówki edukacyjnej, ośrodka rehabilitacyjnego; ośrodka psychoterapeutycznego oraz Ośrodka Aktywności Społecznej,
 • prowadzenie działań pomocowych dla osób wykluczonych społecznie i zawodowo, dzieci, osób niepełnosprawnych oraz seniorów,
 • odpłatną i nieodpłatną pracę z osobami niepełnosprawnymi, seniorami przede wszystkim w zakresie rehabilitacji społecznej, zdrowotnej i zawodowej,
 • odpłatne i nieodpłatne organizowanie i prowadzenie działalności psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych oraz ich otoczenia.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie Empatia

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

 • opieka i wspieranie osób przewlekle psychicznie chorych oraz niepełnosprawnych intelektualnie,
 • organizowanie wszelkiej pomocy finansowej i rzeczowej dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz niepełnosprawnych intelektualnie,
 • organizowanie i wspieranie działań mających na celu przygotowanie osób psychicznie chorych oraz niepełnosprawnych intelektualnie do życia w pełnej integracji ze społeczeństwem,
 • promowanie zatrudnienia i aktywizacja zawodowa wśród grup wykluczonych,
 • prowadzenie Domów Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz innych placówek opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych,
 • wspieranie techniczne, szkoleniowe, informacyjne i finansowe Domów Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz innych placówek opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych,
 • tworzenie osobom przebywającym w Domach Pomocy Społecznej warunków wszechstronnego rozwoju, godnego życia i integracji z otwartym środowiskiem,
 • współdziałanie z placówkami świadczącymi usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne,
 • wszechstronne wspieranie osób pracujących z osobami psychicznie chorymi i niepełnosprawnymi intelektualnie,
 • upowszechnianie wiedzy o osobach psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie,
 • upowszechnianie i ochrona wolności oraz praw osób psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie,
 • rozwijanie postaw nastawionych na aktywne pomaganie ludziom potrzebującym wsparcia - promocja i organizacja wolontariatu,
 • ochrona i promocja zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego,
 • wszechstronne wspieranie osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób.

Cel projektu

Celem projektu jest przygotowanie członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów i wolontariuszy, instruktorów terapii zajęciowej/pracowników socjalnych/asystentów osób niepełnosprawnych bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, których zdobyta i pogłębiona wiedza przełoży się bezpośrednio na integrację osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku, zwiększanie ich aktywności życiowej i zaradności osobistej a także niezależności ekonomicznej oraz możliwie najpełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym.

Beneficjenci projektu

Projekt obejmować będzie swoim działaniem łącznie ok. 158 osób, w tym:

 • ok. 60 rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych/ instruktorów terapii zajęciowej/pracowników socjalnych/asystentów osób niepełnosprawnych
 • ok. 30 wolontariuszy
 • ok. 60 osób niepełnosprawnych
 • ok. 300 miejsc szkoleniowych na platformie e-learningowej
 • ok. 8 pracowników (osoby niepełnosprawne) Spółdzielni Socjalnej Równe Szanse.

Czas realizacji projektu: sierpień - listopad 2015.

Miejsce realizacji projektu

Województwo wielkopolskie.

Wartość projektu: 60761 zł
Dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu: 50000 zł
Środki własne Fundacji Marchewkowe Pole i Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie Empatia: 10761 zł

Powrót na górę