Menu
Projekt Akademia ONI #4

Projekt Akademia ONI #4

Projekt: Akademia „ONI” 4 - wsparcie otoczenia Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.

Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Akademia ONI 4 realizowana jest w partnerstwie: Fundacja Marchewkowe Pole, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie Empatia.

Celem projektu jest przygotowanie członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów i wolontariuszy, instruktorów terapii zajęciowej/pracowników socjalnych/asystentów osób niepełnosprawnych bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, których zdobyta i pogłębiona wiedza przełoży się bezpośrednio na integrację osóbniepełnosprawnych w najbliższym środowisku, zwiększanie ich aktywności życiowej i zaradności osobistej a także niezależności ekonomicznej oraz możliwie najpełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez:

- prowadzenie edukacji szkoleniowej dla członków rodzin osób niepełnosprawnych i/lub opiekunów, wolontariuszy, instruktorów terapii zajęciowej/pracowników socjalnych/asystentów osób niepełnosprawnych czyli osób bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowejispołecznej niepełnosprawnych,ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji w najbliższym środowisku oraz środowisku lokalnym i ponadlokalnym (szkolenia stacjonarne oraz wyjazdowe),

- promocję w przestrzeni publicznej tj. prowadzenie akcji informacyjno - uświadamiającej dla rodziców/opiekunów/wolontariuszy i innych związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych - utworzenie strony internetowej, banery internetowe, ulotki, plakaty, foldery, artykuły do gazet, reportaż,

- integracyjne szkolenia społeczno - zawodowe dla rodziców/opiekunów i rodzin osób niepełnosprawnych, instruktorów terapii zajęciowej/pracowników socjalnych/asystentów osób, oraz samych osób niepełnosprawnych,

- podsumowanie działań projektowych

- impreza integracyjna skierowana do terapeutów/asystentów/pracowników socjalnych/rodziców/nauczycieli/wolontariuszy.

Projekt obejmować będzie swoim działaniem łącznie ok. 150 osób, w tym:

- ok. 60 rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych/instruktorów terapii zajęciowej/pracowników socjalnych/ asystentów osób niepełnosprawnych

- ok. 30 wolontariuszy

- ok. 60 osób niepełnosprawnyc

Czas realizacji projektu: wrzesień - listopad 2018.

Miejsce realizacji projektu

Województwo wielkopolskie.

Wartość projektu: 45000 zł

Powrót na górę