Menu
Projekt Akademia ONI #3

Projekt Akademia ONI #3

Projekt: Akademia „ONI” 3 - wsparcie otoczenia Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.

Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Akademia ONI 3 realizowana jest w partnerstwie: Fundacja Marchewkowe Pole, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie Empatia.

Cel projektu

Celem projektu jest przygotowanie członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów i wolontariuszy, instruktorów terapii zajęciowej/pracowników socjalnych/asystentów osób niepełnosprawnych bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, których zdobyta i pogłębiona wiedza przełoży się bezpośrednio na integrację osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku, zwiększanie ich aktywności życiowej i zaradności osobistej a także niezależności ekonomicznej oraz możliwie najpełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez:

 • prowadzenie edukacji szkoleniowej dla członków rodzin osób niepełnosprawnych i/lub opiekunów, wolontariuszy, instruktorów terapii zajęciowej/pracowników socjalnych/asystentów osób niepełnosprawnych czyli osób bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych,ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji w najbliższym środowisku oraz środowisku lokalnym i ponadlokalnym(szkolenia stacjonarne oraz wyjazdowe),
 • promocję w przestrzeni publicznej tj. prowadzenie akcji informacyjno - uświadamiającej dla rodziców/opiekunów/wolontariuszy i innych związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych - utworzenie strony internetowej, banery internetowe, ulotki, plakaty, foldery, artykuły do gazet, reportaż,
 • realizacja webinariów mającej na celu dostęp szerszej grupie rodziców/opiekunów/wolontariuszy/asystentów osób niepełnosprawnych i członków rodzin do wiedzy związanej z aktami prawnymi związanymi z problematyką niepełnosprawności oraz kurs osoba niepełnosprawna oczami zawodowca, specjalisty(zasięg lokalny,ponadlokalny, regionalny). Webinaria dotyczyć będą tematyki osoby niepełnosprawnej intelektualnie - tematy dotyczące komunikacji alternatywnej, zastosowanie myślenia wizualnego w terapii,
 • integracyjne szkolenia społeczno - zawodowe dla rodziców/opiekunów i rodzin osób niepełnosprawnych, instruktorów terapii zajęciowej/pracowników socjalnych/asystentów osób,oraz samych osób niepełnosprawnych,
 • dobre praktyki związane z aktywizacją zawodowa, niezależnością ekonomiczną i podjęciem pracy przez osoby niepełnosprawne intelektualnie na przykładzie Spółdzielni Socjalnej „Równe Szanse” z Gajewa, w której zatrudnienie znalazły osoby niepełnosprawne intelektualnie a konkretnie uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Empatia” z Gębic,
 • podsumowanie działań projektowych - konferencja z zakresu osoby niepełnosprawnej w środowisku lokalnym skierowanej do terapeutów/asystentów/pracowników socjalnych/rodziców/nauczycieli.

Beneficjenci projektu

Projekt obejmować będzie swoim działaniem łącznie ok. 148 osób, w tym:

 • ok. 60 rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych/ instruktorów terapii zajęciowej/pracowników socjalnych/asystentów osób niepełnosprawnych
 • ok. 30 wolontariuszy
 • ok. 60 osób niepełnosprawnych
 • ok. 100 miejsc szkoleniowych podczas webinarów
 • ok. 8 pracowników (osoby niepełnosprawne) Spółdzielni Socjalnej Równe Szanse

Projekt ma także na celu przeprowadzenie 4 warsztatów podnoszenia kompetencji społecznych dla ok. 60 rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych/instruktorów terapii zajęciowej/pracowników socjalnych/asystentów osób niepełnosprawnych.

Czas realizacji projektu: wrzesień - listopad 2017.

Miejsce realizacji projektu

Województwo wielkopolskie.

Wartość projektu: 72120 zł
Dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu: 60000 zł
Środki własne Fundacji Marchewkowe Pole i Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych Intelektualnie Empatia: 12120 zł

Powrót na górę